ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ร้องเรียน ทุจริตหน่วยงาน

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


นโยบายผู้บริหาร
นโยบายด้านที่ 1 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร โดยมีแนวทางดังนี้
          1. ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณาการขั้นพื้นฐาน และครอบคลุมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
          2. จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการ
          3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่ น่ามอง สะอาด ปลอดภัย จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชน
          4. ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
          5. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน อำเภอ และพื้นที่อื่นๆ 

นโยบายด้านที่ 2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     ส่งเสริม ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ตามศักยภาพของชุมชน มีแนวทางดังนี้
          1. จัดระเบียบงบประมาณ ปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สินขององค์กร และชุมชน ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
          2. จัดงานงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ
          3. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

นโยบายด้านที่ 3 นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
     ส่งเสริม สนับสนุนระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

นโยบายด้านที่ 4 นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     ส่งเสริม สนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีแนวทางดังนี้
          1. ส่งเสริมงานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุมชนตามมาตรฐาน
          2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
          3. ปลูกจิตสำนึกในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

นโยบายด้านที่ 5 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
     ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชชุมชนปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
          1. จัดการและเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          2. ส่งเสริมในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
          3. พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
          4. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนให้มีความสามัคคี มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของรัฐได้อย่างถูกต้อง
          5. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เยาวชน อสม อปพร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ยั่งยืน มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายด้านที่ 6 นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
     ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดังนี้
          1. ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดในทุกๆ ด้าน
          2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างสุดความสามารถ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
2,540
เดือนที่แล้ว
3,358
ปีนี้
21,986
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
61,236
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 14 68 2,540 3,358 21,986 24,516 61,236 34.204.172.188