ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


1
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.บ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.บ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคลิ๊กที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/eocaop หรือแสกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพด้านล่างได้เลยครับ โดยเริ่มตอบแบบสอบถามในการประเมินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ใสสะอาด ๒๕๖๖”
31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ ๑๔ มกราคม พบกัน...ชาวฟันน้ำนม มาร่วมสนุกสนาน และร่วมร้องเพลงชาติฟันน้ำนมไปด้วยกัน "ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย" เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม อบต.บ้านจันทร์
สร้างความสนุกสนานโดย กองการศึกษาฯ อบต.บ้านจันทร์
11 มกราคม 2566

กิจกรรม “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 25 พ.ย. 65 : อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลบ้านจันทร์ กิจกรรม “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์ โบสถ์คริสต์จักร บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกอบต.บ้านจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 คน

25 พฤศจิกายน 2565

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 22พฤศจิกายน 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ ,นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยครก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านห้วยบง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ จำนวน 40 ราย

23 พฤศจิกายน 2565

รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment şişli escort : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย อบต.บ้านจันทร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)
01 กันยายน 2565

แจกจ่ายยาป้องกันโรคใบไหม้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทรื นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้มอบหมายให้นายเจนภพ ตระกูลล้านนาดอย รองนายก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านจันทร์ ออกแจกจ่ายยาป้องกันโรคใบไหม้ ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโรคระบาดในนาข้าว รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน โดยมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.บ้านจันทร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

01 กันยายน 2565

โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับ ร.ร.บ้านจันทร์ ,ร.ร.บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ,ร.ร.สามัคคีสันม่วง ,ร.ร.สหมิตรวิทยา ,ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนต้นกล้าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันจทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป. หรือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นวิทยากรแนะนำสถานที่ และให้ความรู้ ความเข้าใจในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านจันทร์

30 สิงหาคม 2565

อำนวยการในการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ล้มทับขวางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สมาชิกอบต และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันอำนวยการในการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ล้มทับขวางถนนระหว่างบ้านวัดจันทร์-บ้านสันม่วง ซึ่งส่งผลทำให้รถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้ โดยใช้อุปกรณ์ในการตัดต้นไม้ล้มขวางถนน และเคลื่อนย้ายให้พ้นทาง พร้อมทั้งทำความสะอาดถนน จนสามารถใช้ถนนได้ตามปกติ

10 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันแม่ ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อบต.บ้านจันทร์ โดยนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกัลยาณิวัฒนา คณะครู - นักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา ประชาชนตำบลบ้านจันทร์ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ตำบลบ้านจันทร์ และกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดห้วยบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

10 สิงหาคม 2565

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยาเสพติด และกฎจราจร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยาเสพติดและการรักษากฎจราจรแก่เยาวชนตำบลบ้านจันทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านจันทร์ ,โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ,โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ,โรงเรียนสหมิตรวิทยา ,โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพืธีเปิดการอบรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท ธัญญา จันตา รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกัลยาณิวัฒนา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

09 สิงหาคม 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบ้านจันทร์ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โดยสามารถคลิ๊กที่ลิงก์ข้างล่าง
03 สิงหาคม 2565

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายวีระ  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดจันทร์ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา  ณ อ่างห้วยอ้อ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา

28 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญร่วม "ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญชวนชาวตำบลบ้านจันทร์ ร่วม "ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ. 2565 และเชิญร่วมลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า ได้ที่ http://stopdrink.com/kaopansa65/ หรือที่สมุดลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ในเขตตำบลบ้านจันทร์
20 กรกฎาคม 2565

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายวีระ  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้เป็นประธานประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

19 กรกฎาคม 2565

จิตอาสา ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 ก.ค. 65 อบต.บ้านจันทร์ นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต. บ้านจันทร์ พร้อมด้วยนายชาญชาย คุณนิธิกรกุล ประธานสภา อบต.บ้านจันทร์ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ลงแขกดำนา - ปลูกข้าว" เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ บริเวณทุ่งนาข้างร้านอาหารครัวริมทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์ โดยมีนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีส่วนราชการ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

18 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
231
เดือนที่แล้ว
1,780
ปีนี้
2,011
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
41,261
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 87 40 231 1,780 2,011 24,516 41,261 18.232.31.206