ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ร้องเรียน ทุจริตหน่วยงาน

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


1
กิจกรรม ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 พ.ค. 66 เวลา 13.00 น. : ณ ลานธรรม วัดห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด ตามโครงการ“ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” โดยมี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ,กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ ,คณะผู้บริหาร ,จนท.อบต.บ้านจันทร์ ตัวแทนชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่มกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

10 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยนายเจนภพ  ล้านนาดอย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์, นายสมคิด กรรขำ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยเชิญพระศรัญย์พงศ์  ปญญาวชิโร มาให้โอวาทและให้ความรู้แนวคิด แนวปฏิบัติทางจริยธรรม ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยมีหัวข้อดังนี้  1. ความขยันหมั่นเพียน 2. ความอดทน 3. ความซื้อสัตย์ 4. ความเที่ยงธรรม 5. ความไม่ลุแก่อำนาจ   เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน                                               

27 เมษายน 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักพัฒนาชุมชนบ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลให้สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลบ้านจันทร์ และทางพัฒนาชุมชนอำเภอได้แจ้งให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ว่าหมู่บ้านไหนที่ต้องการจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาตำบล ให้จัดทำและแก้ไขโครงการในแผนชุมชนของหมู่บ้านตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบลดังกล่าว ตามที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะทำงาน กบต.บ้านจันทร์ ช่วงเช้าที่ผ่านมาและขอให้ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนาภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ขอให้ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อที่ทางองค์บริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานและสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาท้องถิ้นและแผนหมู่บ้าน

18 เมษายน 2566

กิจกรรมสรงน้ำพระ - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านจันทร์ ตามโครงการจัดงานมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยได้ออกไปดำเนินการในทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านจันทร์

14 เมษายน 2566

มอบนโยบายNO GIFT POLICY งดให้  งดรับ และชี้แจงการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย นำโดยนายวีระ  ยิ่งรักษ์เพ็ญจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา สจ.บุญนงค์  สุริยะชัยพันธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ในการนายวีระ  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้มอบนโยบาย No GIFT POLICY งดให้งดรับ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมและเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

17 มีนาคม 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายวีระ  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2562 และลดการโต้แย้ง เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ทำให้การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความร่วมใจกันรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง

16 มีนาคม 2566

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้เป็นประธานในการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อบต.แจ่มหลวง เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายสมคิด กรรขำ หัวหน้าสำนักปลัด รก.ปลัด อบต.บ้านจันทร์ และนายปิยณัฐ วัฒนา วิศวกรโยธา รก. ผอ.กองช่าง เข้าร่วมประชุม
02 มีนาคม 2566

ประชุมและหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับพระธรรมจาริก/ผู้นำชุมชน/ประชาชน เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง จากการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดังกล่าว โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ปีงบประมาณ 2566 และมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยมีศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เป็นแกนหลักการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดยมติที่ประชุมให้แต่ละตำบลไปศึกษารายละเอียดประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนแต่ละพื้นที่เพื่อรับรู้ถึงข้อเท็จจริง ผลประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล รวมทั้งให้แต่ละตำบลจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์แก่ประชาขนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ได้นำผลมติการประชุมไปจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านจันทร์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านจันทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรื่อน เป็นการต่อยอดการพัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
23 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสภา อบต.บ้านจันทร์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สภา อบต.บ้านจันทร์ ได้ประชุมสมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ ของนายก อบต.บ้านจันทร์ และการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

20 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดจุด Smog Safety Zone : พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ประกาศกำหนดให้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ทุกแห่ง เป็น จุด Smog Safety Zone : พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านจันร์ สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
"เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน ให้กับคนบ้านจันทร์"
17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกำหนดเขตห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงหม่ ออกประกาศ กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน ยกเว้นพื้นที่ ที่ขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบไฟดี (Fire D) หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ หากพบเห็นการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด หรือพบเห็นเพลิงไหม้ สามารถแจ้งได้ที่ งาน ปภ. อบต.บ้านจันทร์ 053 484 021 ในวันและเวลาราชการ หรือ เบอร์ 085 8487383
15 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.บ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.บ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคลิ๊กที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/eocaop หรือแสกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพด้านล่างได้เลยครับ โดยเริ่มตอบแบบสอบถามในการประเมินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ใสสะอาด ๒๕๖๖”
31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ ๑๔ มกราคม พบกัน...ชาวฟันน้ำนม มาร่วมสนุกสนาน และร่วมร้องเพลงชาติฟันน้ำนมไปด้วยกัน "ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย" เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม อบต.บ้านจันทร์
สร้างความสนุกสนานโดย กองการศึกษาฯ อบต.บ้านจันทร์
11 มกราคม 2566

กิจกรรม “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 25 พ.ย. 65 : อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลบ้านจันทร์ กิจกรรม “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์ โบสถ์คริสต์จักร บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกอบต.บ้านจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 คน

25 พฤศจิกายน 2565

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 22พฤศจิกายน 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ ,นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยครก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านห้วยบง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ จำนวน 40 ราย

23 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (78 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,235
ปีนี้
10,485
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
49,735
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 44 0 1,235 10,485 24,516 49,735 44.200.82.149