ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


1
ไฟไหม้หลุมขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 3 มกราคม 2565 เกิดไฟไหม้หลุมขยะ ม.6 บ้านหนองแดง ทำใหักลิ่นรบกวนทั้งหมู่บ้าน

05 มกราคม 2565

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา  และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติ  ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
  2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
  3. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ชุมชนในตำบลบ้านจันทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565

เป้าหมาย

  1. เชิงปริมาณ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 ชุด (ณ สามแยกบ้านวัดจันทร์-สะเมิง-เชียงใหม่)
  2. เชิงคุณภาพ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
05 มกราคม 2565

ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เนื่องด้วยทางอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ ฉีดน้ำทำความสะอาดหอประชุม อำเภอกัลยาฯ

01 ธันวาคม 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

15 กันยายน 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 7 บ้านเด่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 7 บ้านเด่น

14 กันยายน 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 3 บ้านจันทร์

14 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์

07 กันยายน 2564

จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19 : COVID - 19) เพื่อดำเนินการตรวจตรา/คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางบ้านจันทร์ - อำเภอปาย - เชียงใหม่ บริเวณก่อนถึงบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2564

การประชุม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตียมความพร้อมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (กชภอ.) อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

10 สิงหาคม 2564

เตรียมสถานที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ ได้เตรียมสถานที่ เพื่อเป็นจุดตรวจคนต่างพื้นที่ที่จะผ่านเข้ามาในอำเภอกัลยาณิวัฒนา

06 สิงหาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

27-28 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

27 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25-26 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

25 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

23-24 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 2 บ้านสันม่วง-บ้านห้วยครก

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

23 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

21-22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮ่อม-บ้านดอยตุง

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

21 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.6,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

18-20 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง-บ้านโป่งขาว

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

18 กรกฎาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
900
เดือนที่แล้ว
1,731
ปีนี้
900
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
15,634
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 90 44 900 1,731 900 14,734 15,634 107.21.85.250