ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 25625 เม.ย. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25645 เม.ย. 2565
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25615 เม.ย. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25635 เม.ย. 2565
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25545 เม.ย. 2565
6หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบดภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 256125 ม.ค. 2565
7พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 25611 เม.ย. 2564
8พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 25621 เม.ย. 2564
9พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 เม.ย. 2564
10พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม 25621 เม.ย. 2564
11พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น1 เม.ย. 2564
12พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ส. 25621 เม.ย. 2564
13พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 25581 เม.ย. 2564
14พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25421 เม.ย. 2564
15พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25401 เม.ย. 2564
16พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25421 เม.ย. 2564
17พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 25421 เม.ย. 2564
18พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 เม.ย. 2564
19พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 25371 เม.ย. 2564
20ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 25601 เม.ย. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,714
เดือนที่แล้ว
1,936
ปีนี้
10,793
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
25,527
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 56 89 1,714 1,936 10,793 14,734 25,527 3.236.107.249