ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


ลำดับรายการวันที่
1พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 25611 เม.ย. 2564
2พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 25621 เม.ย. 2564
3พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 เม.ย. 2564
4พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม 25621 เม.ย. 2564
5พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น1 เม.ย. 2564
6พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ส. 25621 เม.ย. 2564
7พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 25581 เม.ย. 2564
8พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25421 เม.ย. 2564
9พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25401 เม.ย. 2564
10พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25421 เม.ย. 2564
11พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 25421 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 25371 เม.ย. 2564
14ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 25601 เม.ย. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 2547 (1)1 เม.ย. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฉบับที่ 2 25481 เม.ย. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอยรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 25571 เม.ย. 2564
18หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ1 เม.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
900
เดือนที่แล้ว
1,731
ปีนี้
900
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
15,634
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 94 44 900 1,731 900 14,734 15,634 107.21.85.250