ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


ราชการไทย สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้หน่วยงานราชการติดต่องานผ่านออนไลน์

ครม. เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานสารบรรณหลักของส่วนราชการ ยกเว้นข้อมูลข่าวสารลับของราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยการติดต่องานราชการจะสะดวกขึ้นทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

1.หนังสือภายนอก-ภายใน ส่งผ่านอีเมลเป็นหลัก
2.ติดต่อทุกหน่วยงานผ่านอีเมลสารบรรณกลาง
3.ส่งเอกสารได้ทั้งอีเมล ส่งข้อความหรือแฟ็กซ์
4.ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือตัวจริงตามา
5.รับส่งหนังสือออนไลน์ ไม่ต้องถ่ายสำเนากระดาษเก็บไว้
6.ลงทะเบียนรับ-ส่ง และสิบค้นหนังสือราชการ ผ่านงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
7.บันทึกเสนองานออนไลน์เซ็นปิดท้ายด้วยการพิมพ์

11 พฤษภาคม 2564

ความรู้วัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ภาพอินโฟกราฟฟิก นำเสนอข้อมูลความรู้ คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

06 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ประชาสัมพันธ์!!!!! การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด - 19 (COVID - 19) ระยะที่ 2 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึง 1 ม.ค. 65) และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตวายเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา 6. โรคเบาหวาน และ 7. โรคอ้วน สามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้ในกลุ่มไลน์ "หมอพร้อม" ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถเลือกสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนได้ตามความสะดวก โดยในระยะที่ 2 วัคซีนที่ได้รับคาดว่าน่าจะเป็นของ AstraZeneca (เอสตราเซเนก้า)  ส่วนประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 - 59 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนในระยะที่ 3 โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
สามารถสอบถามรายละเอีนดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บ้านจันทร์ เบอร์โทรฯ 053 484 021 หรือสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ครับ

05 พฤษภาคม 2564

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านได้จันทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พร้อมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดของประชาชน

29 เมษายน 2564

ฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสวมหน้ากาอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ฝากประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านจันทร์ ตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้านไปในพื้นที่สาธารณะทุกแห่ง หากไม่ปฏิบัติตามก็มีบทลงโทษตามที่เป็นข่าว แต่ยังคงมีประชาชนใน ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา หลายคนยังคงละเลย ไม่ปฏิบัติตาม ไม่สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน ซึ่งมันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
อ.กัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่
แต่หากประชาชนตำบลบ้านจันทร์ยังคงประมาท และไม่ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบแล้ว เกรงว่า "สักวัน อ.กัลยาฯ จะมีรายงานผู้ติดเชื้อ" และจะควบคุมได้ยาก
จึงฝากขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ในทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ช่วยประชาสัมพันธ์ บอกกล่าว ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยครับ
ขอบคุณครับ

28 เมษายน 2564

สรุปคำสั่งที่ 42-43/2564 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
26 เมษายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์ ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านจันทร์ ทุกแห่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (Covid - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันท์ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

21 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20 เมษายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้ามาติดต่องานใน อบต.บ้านจันทร์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีการแพร่ระบาดของโรค Cocid - 19 เป็นวงกว้าง เพื่อให้การติดตามเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางอบต.่บ้านจันทร์จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้ามาติดต่องานในอบต.บ้านจันทร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดเชียงใหม่ และให้ทำการลงทะเบียนผ่านระบบแอพฯ "ไทยชนะ" หรือแบบลงทะเบียนที่ อบต.บ้านจันทร์กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่องานและก่อนติดต่อให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

19 เมษายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
08 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
01 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
26 มกราคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
14 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
06 มกราคม 2564

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (53 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,776
เดือนที่แล้ว
1,924
ปีนี้
11,250
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,250
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 13 29 1,776 1,924 11,250 0 11,250 35.172.217.174