ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

     เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ บ้านวัดจันทร์ และ หมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2522 ทรงพบว่าราษฎรมีความแร้นแค้น ไม่มีเส้นทางคมนาคม เชื่อมกับอำเภอ ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพอนามัย ผลผลิตข้าวสำหรับบริโภคมีไม่พอเพียงตลอดทั้งปี แต่หมู่บ้านอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ ม.จ.ภีศเดช รัชนี องค์ผู้อำนวยการโครงการหลวง หาทางช่วยเหลือราษฎร ตำบลบ้านจันทร์ ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน 15 หมู่บ้าน และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยให้คำนึงถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไว้ด้วย องค์ผู้อำนวยการโครงการหลวง ได้นำพระราชกระแสรับสั่ง หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป. หรือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดตั้งโครงการหลวง

     เมื่อมาท่องเที่ยวปาย อย่าลืมแวะเที่ยวป่าสนวัดจันทร์ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่พัก ใกล้ปาย หาข้อมูลการเดืนทางท่องเที่ยว ไป ปาย วัดจัทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558

26 มีนาคม 2564

วันจันทร์(วิหารแว่นตาดำ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

     อำเภอแห่งนี้มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่ “วัดจันทร์” ที่สันนิษฐานว่ามีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ปัจจุบันวัดแห่งนี้กำลังสร้างโบสถ์หลังใหม่ โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลัก ฝาและพื้นที่ด้วยไม้สนในพื้นที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     ส่วนสิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์จุดสะดุดตาของวัดจันทร์ก็คือวิหาร ที่เดิมนั้นตรงช่วงบนผนังด้านหน้าถูกทำเป็นช่องลมโปร่ง แต่เมื่อราว 40 ปีที่แล้ว ถูกโจรใช้ช่องแสงนี้ลักลอบเข้ามาขโมยพระประธาน พระพุทธรูปและข้าวของมีค่า ช่างชาวปกาเกอะญอจึงได้นำกระจกกรองแสงสีดำมาติดกันขโมยปีนเข้ามา ทำให้วิหารหลังนี้ดูคล้ายมีแว่นตาขนาดใหญ่สวมอยู่ จึงได้ฉายาว่า “วิหารแว่นตาดำ” หรือ “วิหารเรย์แบนด์” ที่มีความโดดเด่นแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

26 มีนาคม 2564

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th


     ปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง โดยทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยในที่ดอน เส้นทางคมนาคมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง

ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ภูมิประเทศ

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900-1,200 เมตร อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนละป่าเต็งรัง
ทิศเหนือและทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดกับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ภูมิอากาศ

อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียส

หมู่บ้านและประชากร

ประชากร ประกอบด้วย กะเหรี่ยง 5,030 คน และคนพื้นเมือง - คน รวม 5,030 คน คิดเป็น 884 ครัวเรือน ในพื้นที่ 2 ตำบล 19 หย่อมบ้าน
นับถือศาสนา พุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

การเดินทาง

(ใส่รูปแผนที่)

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถเดินทางไปยังศูนย์ฯ วัดจันทร์ ได้สองเส้นทางคือ เส้นทางเชียงใหม่ ผ่านตลาดแม่มาลัย ไปทาง อำเภอปาย แล้วเลี้ยวซ้าย สาย ปาย-วัดจันทร์ ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
อีกเส้นทาง จากเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางแม่ริม แล้วต่อยังอำเภอสะเมิง ผ่านทางอำเภอสะเมิง -วัดจันทร์ ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีรถประจำทางผ่าน

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร มีพอกิน ทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ของบุคลากรและผู้นำชุมชน

งานทดสอบและสาธิต

การปลูกพืช ศูนย์ฯ วัดจันทร์ได้ทำการทดสอบสาธิตเพื่อทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ โดยเน้นความต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิต ต้องการทราบถึงชนิดพืชและสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อที่จะได้นำผลการทดสอบที่เหมาะสมเป็นข้อมูลนำไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้กับเกษตรกร ต่อไป ซึ่งพืชและสายพันธุ์ที่ทดสอบ มีทั้งหมด 19 ชนิด จำนวนพื้นที่ 16 ไร่
พืชผัก จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหวาน
ถั่วลันเตา ผักกาดหอมห่อ กะหล่ำปลีรูปหัวใจ โอ๊คลีฟแดง เรคคอลัน แรดิชชิโอ สลัดแดง กะหล่ำปลีแดง สวีทชาร์ท และอาร์ติโช๊ค
ไม้ผล จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ส้มพองกัลป์ ส้มคัมควัท อะโวกาโด พลับ พลัม บ๊วย มะม่วงนวลคำ และสาลี่

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของกิจกรรมการดำเนินงานในงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านภาคเกษตร พบว่ามีการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพพืชผัก โดยเฉพาะฟักทองญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพืชหลักของศูนย์ฯ ดีขึ้น โดยดูจากรายได้ที่คืนสู่เกษตรกรเพิ่มขึ้น และมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียลดน้อยลง ในส่วนของนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการบริการในเรื่องที่พักและอาหาร มีจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น สามารถบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมงานส่งเสริมพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากทุกภาคส่วนของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ในพื้นที่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://royalprojectthailand.com/watchan

 

 

26 มีนาคม 2564

อ่างอนุรักษ์พันธุ์ปลาห้วยฮ่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

 เป็นเขตอภัยทานห้ามจับปลาโดยเด็ดขาด ส่วนปลาที่อาศัยเป็นปลาพลวงหินกินพืชผักเป็นอาหาร ตั้งอยู่บ้านวัดจันทร์ หมู่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่สำคัญของอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่ต้องมาเยือน

26 มีนาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
674
เดือนที่แล้ว
35
ปีนี้
709
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
709
ไอพี ของคุณ
34.239.176.198
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 15 46 674 35 709 0 709 34.239.176.198